لیست جدید قیمت مخزن آب

شرح کالا تک لایه   {تومان} دو لایه {تومان سه لایه {تومان} سایز درب {cm} طول {cm} عرض {cm}
مخزن 100 لیتری 174/000 - 188/000 33 53 65
مخزن 150 لیتری قالب در حال ساخت - - - - -
مخزن 200 لیتری 299/500 - 312/500 33 61 92
مخزن 300 لیتری 364/000 - 380/000 33 76 89
مخزن 500 لیتری کوتاه 428/500 - 447/500 44 85 95
مخزن 500 لیتری بلند 443/750 - 481/250 44 69 172
مخزن 1000 لیتری کوتاه 708/000 - 740/000 44 103 143
مخزن 1000 لیتری کوتاه 772/500 - 807/000 44 79 202
مخزن 1500 لیتری 987/500 - 1/015/500 44 107 180
مخزن 2000 لیتری کوتاه  1/234/000 - 1/288/000 44 150 135
مخزن 2000 لیتری بلند 1/234/000 - 1/288/000 44 119 220
مخزن 3000 لیتری قالب در حال ساخت - - - -  
مخزن 4000 لیتری قالب در حال ساخت - - - -  
مخزن 5000 لیتری 3/240/000 - 3/380/000 44 175 215
مخزن 500 لیتری 2 پایه 460/750 - 481/250 33 84 98
مخزن 500 لیتری 3 پایه 471/500 - 492/500 44 79 114
مخزن 500 لیتری  3 پایه 501/500 - 517/500 44 79 114
مخزن 1000 لیتری  880/000 - 905/000 44 103 136
مخزن 1500 لیتری 1/138/000 - 1/190/000 44 112 175
مخزن 2000 لیتری 1/525/000 - 1/595/000 44 130 205
مخزن 3000 لیتری 2/310/000 - 2/350/000 44 147 208
مخزن 4000 لیتری 3/010/000 - 3/140/000 44 153 300
مخزن5000 لیتری قالب در حال ساخت - - - - -
مخزن 6000 لیتری 4/755/000 - 5/135/000 44 168 295
             

::: Published Date

09129348695-- 09123621406 -- 02636109126--02636109127