لیست جدید قیمت مخزن آب عمودی و افقی

شرح محصول تعداد درب تک لایه {ریال} سه لایه{ریال} چهار لایه{ریال} طول {cm} ارتفاع {cm} عرض {cm}
مخزن 100 لیتری عمودی یک 1/400/000 - - 51 62 -
مخزن 100 لیتری عمودی سه لایه با وزن مخصوص یک - 1/640/000 - 51 62 -
مخزن 200 لیتری عمودی یک 2/310/000 2/360/000 - 60 86 -
مخزن 300 لیتری عمودی یک 3/240/000 3/300/000 - 65 106 -
مخزن 300 لیتری بلند عمودی یک 3/500/000 3/570/000 - 57 129 -
مخزن 500 لیتری  عمودی یک 4/740/000 4/840/000 - 81 112 -
مخزن 500 لیتری بلند  عمودی یک 5/130/000 5/230/000 - 66 166 -
مخزن 800 لیتری  عمودی یک 6/740/000 6/840/000 - 83 168 -
مخزن 1000 لیتری عمودی یک 8/360/000 8/480/000 - 101 144 -
مخزن 1500 لیتری  عمودی یک 10/350/000 10/360/000 - 81 213 -
مخزن 2000 لیتری بلند  عمودی یک 13/520/000 13/640/000 - 108 178 -
مخزن 2000 لیتری  عمودی یک 13/520/000 13/640/000 - 132 171 -
مخزن 3000 لیتری عمودی یک 19/600/000 19/730/000 - 154 195 -
مخزن 4000 لیتری عمودی یک 23/830/000 24/000/000 - 170 213 -
مخزن 5000 لیتری عمودی دو  32/120/000 32/320/000 - 184 215 -
مخزن 8000 لیتری عمودی دو  50/800/000 51/000/000 - 200 287 -
مخزن 10000 لیتری عمودی دو 69/400/00 69/700/000 - 207 342 -
مخزن 15000 لیتری عمودی دو  88/700/000 89/000/000 - 258 308 -
مخزن 20000 لیتری عمودی دو  118/000/000 118/500/000 - 294 320 -
مخزن 100 لیتری افقی یک 1/520/000 - - 49 56 64
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی با وزن مخصوص یک - 1/750/000 - 49 56 64
مخزن 200 لیتری افقی یک 2/770/000 3/830/000 - 59 71 80
مخزن 300 لیتری  افقی یک 3/940/000 4/000/000 - 66 79 100

::: Published Date

09129348695-- 09123621406 -- 02636109126--02636109127