لیست قیمت مخزن پلی اتیلن

شرح کالا تک لایه   {تومان} دو لایه {تومان سه لایه {تومان} سایز درب {cm} طول {cm} عرض {cm}
مخزن 100 لیتری 174/000 - 188/000 33 53 65
مخزن 150 لیتری قالب در حال ساخت - - - - -
مخزن 200 لیتری 299/500 - 312/500 33 61 92
مخزن 300 لیتری 364/000 - 380/000 33 76 89
مخزن 500 لیتری کوتاه 428/500 - 447/500 44 85 95
مخزن 500 لیتری بلند 443/750 - 481/250 44 69 172
مخزن 1000 لیتری کوتاه 708/000 - 740/000 44 103 143
مخزن 1000 لیتری کوتاه 772/500 - 807/000 44 79 202
مخزن 1500 لیتری 987/500 - 1/015/500 44 107 180
مخزن 2000 لیتری کوتاه  1/234/000 - 1/288/000 44 150 135
مخزن 2000 لیتری بلند 1/234/000 - 1/288/000 44 119 220
مخزن 3000 لیتری قالب در حال ساخت - - - -  
مخزن 4000 لیتری قالب در حال ساخت - - - -  
مخزن 5000 لیتری 3/240/000 - 3/380/000 44 175 215
مخزن 500 لیتری 2 پایه 460/750 - 481/250 33 84 98
مخزن 500 لیتری 3 پایه 471/500 - 492/500 44 79 114
مخزن 500 لیتری  3 پایه 501/500 - 517/500 44 79 114
مخزن 1000 لیتری  880/000 - 905/000 44 103 136
مخزن 1500 لیتری 1/138/000 - 1/190/000 44 112 175
مخزن 2000 لیتری 1/525/000 - 1/595/000 44 130 205
مخزن 3000 لیتری 2/310/000 - 2/350/000 44 147 208
مخزن 4000 لیتری 3/010/000 - 3/140/000 44 153 300
مخزن5000 لیتری قالب در حال ساخت - - - - -
مخزن 6000 لیتری 4/755/000 - 5/135/000 44 168 295

لیست قیمت مخزن

لیست جدید قیمت مخزن آب عمودی و افقی

شرح محصول تعداد درب تک لایه {ریال} سه لایه{ریال} چهار لایه{ریال} طول {cm} ارتفاع {cm} عرض {cm}
مخزن 100 لیتری عمودی یک 1/400/000 - - 51 62 -
مخزن 100 لیتری عمودی سه لایه با وزن مخصوص یک - 1/640/000 - 51 62 -
مخزن 200 لیتری عمودی یک 2/310/000 2/360/000 - 60 86 -
مخزن 300 لیتری عمودی یک 3/240/000 3/300/000 - 65 106 -
مخزن 300 لیتری بلند عمودی یک 3/500/000 3/570/000 - 57 129 -
مخزن 500 لیتری  عمودی یک 4/740/000 4/840/000 - 81 112 -
مخزن 500 لیتری بلند  عمودی یک 5/130/000 5/230/000 - 66 166 -
مخزن 800 لیتری  عمودی یک 6/740/000 6/840/000 - 83 168 -
مخزن 1000 لیتری عمودی یک 8/360/000 8/480/000 - 101 144 -
مخزن 1500 لیتری  عمودی یک 10/350/000 10/360/000 - 81 213 -
مخزن 2000 لیتری بلند  عمودی یک 13/520/000 13/640/000 - 108 178 -
مخزن 2000 لیتری  عمودی یک 13/520/000 13/640/000 - 132 171 -
مخزن 3000 لیتری عمودی یک 19/600/000 19/730/000 - 154 195 -
مخزن 4000 لیتری عمودی یک 23/830/000 24/000/000 - 170 213 -
مخزن 5000 لیتری عمودی دو  32/120/000 32/320/000 - 184 215 -
مخزن 8000 لیتری عمودی دو  50/800/000 51/000/000 - 200 287 -
مخزن 10000 لیتری عمودی دو 69/400/00 69/700/000 - 207 342 -
مخزن 15000 لیتری عمودی دو  88/700/000 89/000/000 - 258 308 -
مخزن 20000 لیتری عمودی دو  118/000/000 118/500/000 - 294 320 -
مخزن 100 لیتری افقی یک 1/520/000 - - 49 56 64
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی با وزن مخصوص یک - 1/750/000 - 49 56 64
مخزن 200 لیتری افقی یک 2/770/000 3/830/000 - 59 71 80
مخزن 300 لیتری  افقی یک 3/940/000 4/000/000 - 66 79 100

لیست جدید قیمت مخزن آب

لیست جدید قیمت مخزن آب عمودی و افقی

شرح محصول تعداد درب تک لایه {ریال} سه لایه{ریال} چهار لایه{ریال} طول {cm} ارتفاع {cm} عرض {cm}
مخزن 100 لیتری عمودی یک 1/400/000 - - 51 62 -
مخزن 100 لیتری عمودی سه لایه با وزن مخصوص یک - 1/640/000 - 51 62 -
مخزن 200 لیتری عمودی یک 2/310/000 2/360/000 - 60 86 -
مخزن 300 لیتری عمودی یک 3/240/000 3/300/000 - 65 106 -
مخزن 300 لیتری بلند عمودی یک 3/500/000 3/570/000 - 57 129 -
مخزن 500 لیتری  عمودی یک 4/740/000 4/840/000 - 81 112 -
مخزن 500 لیتری بلند  عمودی یک 5/130/000 5/230/000 - 66 166 -
مخزن 800 لیتری  عمودی یک 6/740/000 6/840/000 - 83 168 -
مخزن 1000 لیتری عمودی یک 8/360/000 8/480/000 - 101 144 -
مخزن 1500 لیتری  عمودی یک 10/350/000 10/360/000 - 81 213 -
مخزن 2000 لیتری بلند  عمودی یک 13/520/000 13/640/000 - 108 178 -
مخزن 2000 لیتری  عمودی یک 13/520/000 13/640/000 - 132 171 -
مخزن 3000 لیتری عمودی یک 19/600/000 19/730/000 - 154 195 -
مخزن 4000 لیتری عمودی یک 23/830/000 24/000/000 - 170 213 -
مخزن 5000 لیتری عمودی دو  32/120/000 32/320/000 - 184 215 -
مخزن 8000 لیتری عمودی دو  50/800/000 51/000/000 - 200 287 -
مخزن 10000 لیتری عمودی دو 69/400/00 69/700/000 - 207 342 -
مخزن 15000 لیتری عمودی دو  88/700/000 89/000/000 - 258 308 -
مخزن 20000 لیتری عمودی دو  118/000/000 118/500/000 - 294 320 -
مخزن 100 لیتری افقی یک 1/520/000 - - 49 56 64
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی با وزن مخصوص یک - 1/750/000 - 49 56 64
مخزن 200 لیتری افقی یک 2/770/000 3/830/000 - 59 71 80
مخزن 300 لیتری  افقی یک 3/940/000 4/000/000 - 66 79 100

7/4/2019 5:50:17 PM::: Published Date

09129348695-- 09123621406 -- 02636109126--02636109127