لیست قیمت انواع مخازن آب افقی

شرح محصول تعداد درب تک لایه{ریال} سه لایه {ریال} چهار لایه{ریال} قطر cm ارتفاع cm  عرض cm
مخزن 400 لیتری افقی یک  4/780/000 4/850/000 - 72 78 115
مخزن 500 لیتری افقی یک 5/700/000 5/780/000 6/870/000 84 95 111
مخزن 600 لیتری افقی یک 6/270/000 6/360/000 7/600/000 82 92 123
مخزن 800 لیتری افقی یک 7/670/000 7/780/000 9/150/000 93 109 132
مخزن 1000 لیتری افقی یک 9/530/000 9/650/000 11/400/000 100 115 151
مخزن 1500 لیتری افقی یک 12/830/000 13/000/000 14/730/000 115 126 160
مخزن 2000 لیتری  افقی یک 17/400/000 17/600/000 19/830/000 128 140 173
مخزن 3000 لیتری افقی یک 27/700/000 27/900/000 - 144 157 210
مخزن 4000 لیتری افقی یک 34/280/000 34/500/000 - 161 183 230
مخزن 5000 لیتری افقی دو 49/650/000 49/980/000 - 173 190 233
مخزن 8000 لیتری افقی دو 84/400/000 84/700/000 - 197 219 296
مخزن 10000 لیتری افقی دو 104/000/000 104/500/000 - 210 237 322
مخزن 500 لیتری زیر پله با وزن مخصوص یک 7/250/000 7/320/000 - 71 127 82
مخزن 1000 لیتری زیر پله یک 9/800/000 9/900/000 - 106 142 114
وان 200 لیتری  یک 3/190/000 - - 63 123 44
وان 300 لیتری یک 3/920/000 - - 71 129 48
وان 500 لیتری یک 6/380/000 - - 89 124 66
وان 1000 لیتری  یک 10/280/000 -   107 210 70
2000 نیسانی دوگانه با وزن مخصوص یک 22/860/000 23/160/000 - 150 180 120
2000 نیسان معمولی با وزن مخصوص یک 22/860/000 23/160/000 - 150 180 120
سمپاش 100 لیتری یک 1/630/000 - - - - -

مخزن 500 لیتری مکعبی

یک 7/000/000 70/700/000 - 65 119 80

::: Published Date

09129348695-- 09123621406 -- 02636109126--02636109127